အမ်ားသံုးကြန္ျပဴတာမ်ား၊ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားမွာ Facebook အသံုးျပဳၿပီး Log Out မလုပ္မိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာအျခားလူမ်ားကသင့္ရဲ႕ ေဒတာမ်ားကိုသင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ၾကည့္ရႈ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Credit Card , PayPal စတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေကာင့္မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ Facebook အေကာင့္ကိုခ်ိတ္ဆက္ထားရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားဆံုးရႈံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပႆနာမ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ Facebook က နည္းလမ္းတစ္ခုကိုပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Facebook အေကာင့္ကို အေ၀းကေန Log Out ျပဳလုပ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Mobile
Mobile Phone မ်ားမွာ Facebook ရဲ႕ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ Menu ကို ႏွိပ္ၿပီး Account Settings ထဲသြားပါ။

2

Security ကို ႏွိပ္ပါ။

2

Active Sessions ထဲသြားပါ။

3

အဲဒီမွာသင့္ Facebook အေကာင့္ကိုLog In ၀င္ထားတဲ့ Device မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ အသံုးျပဳတဲ့ အခ်ိန္ ၊ တည္ေနရာ၊ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အမည္တို႔ကိုအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Log Out လုပ္ဖို႔အတြက္ ေဘးမွ ၾကက္ေျခခတ္ကို ႏွိပ္ပါ။Desktop
Desktop Computer မ်ားမွာ Facebook News Feed ရဲ႕ ညာဘက္အေပၚထိပ္မွ ေအာက္စိုက္ေနတဲ့ မွ်ားကို ႏွိပ္ၿပီး Settings ကို ႏွိပ္ပါ။ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ Security က႑ထဲသြားပါ။ “ Where you’re Logged In “ ရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ Edit ကို ႏွိပ္ပါ။
အဲဒီမွာသင့္ Facebook အေကာင့္ကို Log In ၀င္ထားတဲ့ Device မ်ားကို ျပသေပးထားပါတယ္။ အေပၚေထာင္ေနတဲ့ မွ်ားကို ႏွိပ္ၿပီးအေသးစိတ္ ၾကည့္ပါ။

6

Device တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ အခ်ိန္၊ အမည္၊ တည္ေနရာနဲ႔ အမ်ိဳးအစားတို႔ကို ျပသေပးထားပါတယ္။ End Activity ကို ႏွိပ္ၿပီး Log Outလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Device အားလံုးကို Log Out လုပ္ခ်င္ရင္ အေပၚမွ End All Activity ကို ႏွိပ္ပါ။

7